عمومی

مشاوره حقوقی تهدید

مشاوره حقوقی تهدید، به ارائه موضوعات و مسائلی مانند میزان مجازات جرم تهدید و این که تهدید در چه صورتی عنوان مجرمانه پیدا می‌کند، می‌پردازد. شاید تا به حال با این جمله مواجه شده‌اید که کسی را تهدید نکنید.

در واقع تهدید کردن تحت شرایطی می‌تواند جرم محسوب شود و مرتکب به مجازات مندرج در قانون محکوم می‌شود. این که می‌توان تهدید را نوعی رفتار مجرمانه در نظر گرفت، جدای از وجود عناصر سه گانه جرم، می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نمود. طبق این اصل، رفتارهایی را می‌توان جرم تلقی نمود که در قانون برای آن‌ها مجازات تعیین شده باشد.

حال با توجه به این که در قانون برای تهدید، مجازات تعیین شده است، می‌توان تهدید را در زمره انواع جرائم در نظر گرفت. در مشاوره حقوقی تهدید گفته می‌شود که این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه شخصیت معنوی قرار داده می‌شود.

این که فردی به افراد دیگر، توهین می‌کند، در واقع حیثیت و آبرو او را خدشه دارد نموده و در این صورت لازم است تا این قبیل رفتارها در قانون جرم تلقی شوند.

در صورتی که تهدید، جرم تلقی نمی‌شد، منجر به هرج و مرج و عدم ثبات اجتماعی در جامعه می‌شد و شاهد بروز مشکلات فراوانی نیز در این زمینه بودیم.

تهدید بدین معناست که فردی اشخاص دیگر را به منظور انجام یک عمل نامشروع و ناپسند در آینده، نسبت بدهد. تهدید نوعی جنبه ترساندن طرف مقابل را نیز دارد و هدف از تهدید کننده وجود رعب و وحشت در طرف مقابل خود است. تهدید کننده برای آن که امری توسط تهدید شونده انجام نشود یا خواسته وی صورت گیرد، اقدام به تهدید کردن او می‌کند.

همچنین بخوانید

تهدید به انجام امری نامشروع می‌تواند در ارتباط با مواردی چون قتل، لطمه وارد کردن به حیثیت و آبرو و غیره نیز باشد. لازم به ذکر است که ابزار و وسایلی که تهدید کننده برای انجام تهدید استعمال می‌کند، اهمیت خاصی ندارد و صرف تهدید می‌تواند عنوان مجرمانه را نیز به همراه داشته باشد.

از آن جهت که تهدید می‌تواند آسیب‌های روحی، شخصیتی و حتی مالی به دیگران وارد، در قانون ایران چنین رفتاری جرم تلقی شده و قانونگذار نیز مجازات سنگینی را در نظر گرفته است.

در بسیاری از کشورهای دنیا نیز تهدید، جرم محسوب می‌شود و این موضوع نشان دهنده آن است که جرم تهدید تا چه میزان در بروز مشکلات مختلف تاثیرگذار است.

گفتنی است که میزان مجازات تهدید بر اساس این که تهدید با احبار صورت گرفته یا بدون اجبار باشد، متفاوت است. با توجه به اهمیت بالای جرم تهدید، هرگونه سوالی که پیرامون آن داشتید می‌توانید مشاوره حقوقی تهدید بگیرید.

جرم تهدید چیست؟

تهدید یک رفتار مجرمانه است و این که چرا این عمل در قانون، جرم انگاری شده است، می‌توان به اصل قانونی بودن جرم و مجازات اشاره نمود.

در واقع این اصل به طور کلی بیان کننده این است که هر رفتاری می‌تواند به صورت فعال یا ترک فعل باشد، در شرایطی جرم به شمار می‌رود که مجارات برای آن تعیین شده باشد. تهدید مانند رفتارهای دیگری چون توهین، افترا، قتل و غیره به این دلیل جرم تلقی می‌شوند که مجازات برای آن‌ها در قانون عنوان شده است.

طبیعتا رفتاری که عاری از مجازات در قانون باشد، عملا نمی‌تواند جرم باشد و امکان تعقیب کیفری و طرح دعوا برای آن در مراجع قضایی وجود ندارد.

تهدید از آن جهت از دیدگاه قانونگذار، جرم محسوب می‌شود که ارتکاب آن منجر به آسیب دیدن شخص تهدید شونده به لحاظ مسائل شخصیتی و آبرو او است. در جرم تهدید، موضوعی که حائز اهمیت است، بحث ترساندن طرف مقابل برای انجام امری خلاف قانون و نامشروع در آینده است.

تهدید می‌تواند به صورت لفظی و یا به وسیله رفتارهای دیگر صورت گیرد. به صرف این که مخاطب از تهدید کردن شخص تهدید کننده، رعب و وحشت کند و با وجود عناصر سه گانه جرم، می‌توان وقوع جرم تهدید را در نظر گرفت. تهدید می‌تواند در ارتباط با قتل و یا هر رفتار نامشروع دیگری نیز باشد.

یکی از شناخته شده‌ترین انواع جرم تهدید، می‌توان به تهدید به قتل اشاره نمود. شخصی که از طرف افراد دیگر به قتل تهدید می‌شود، می‌تواند از تهدید کنندگان طرح دعوا کیفری کند.

عموما در جرم تهدید، بایستی نسبت دادن انجام اموری به دیگران داده شود که رفتاری خطرناک و رعب آور باشد تا طرف مقابل نیز از تهدید صورت گرفته، دچار ترس شود.

لازم به ذکر است که امور نسبت داده شده برای تهدید، صرفا اعمال مجرمانه نیستند، بلکه می‌توان گفت که حتی تهدید به کاری که در قانون، جرم تلقی نمی‌شود نیز می‌تواند برای آن جرم تهدید به وقوع بپیوندد.

برای آشنایی بیشتر با جرم تهدبد و مواردی که در قانون به جرم تهدبد اشاره شده و همچنین عناصر سه گانه جرم، در ادامه به این مسائل می‌پردازیم.

جرم تهدید

عناصر جرم تهدید

تهدید جرمی است که با ترساندن دیگران برای انجام کاری که در آینده قرار است، صورت گیرد، می‌تواند تحقق پیدا کند. البته برای تحقق جرم تهدید مانند سایر جرائم، وجود عناصر سه گانه جرم نیز ضروری است و بابستی جرم تهدید از این عناصر برخوردار باشد.

عناصر جرم تهدید شامل عنصر مادی، معنوی و قانونی است. این عناصر در تمام جرائم وجود دارند و صرفا برای تهدید مطرح نمی‌شود. حال در ادامه هر یک از سه عنصر جرم تهدید را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا با این جرم و شرایط تحقق آن بیشتر آشنا شوید.

عنصر قانونی تهدید

یکی از عناصر اصلی تمامی جرائم، عنصر قانونی است. این عنصر بیان کننده همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

در واقع عنصر قانونی، بیان می‌دارد که یک رفتار، زمانی جرم است که قانونگذار برای آن مجازات خاصی نیز تعیین کرده باشد. موادی که در قانون مجازات برای اعمال مجرمانه، در نظر گرفته شده است، همان عنصر قانونی جرم تلقی می‌شود.

حال عنصر قانونی جرم تهدید، ماده 669 قانون مجازات اسلامی است. این ماده بیان کننده جرم تهدید، شرایط و مجازات آن نیز است. طبق این ماده، هرگاه کسی دیگری را به هر نحو، تهدید به قتل، ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مالی یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، مرتکب جرم تهدید شده است.

تهدید می‌تواند در ارتباط با جرائمی مانند قتل باشد و یا این که پیرامون افشای اسرار و رازهای دیگران باشد. تهدید می‌تواند ناشی از مطالبه وجه یا مال مشخصی باشد و یا این که در ارتباط با این مسائل نباشد.

در واقع حتی اگر تهدید کننده از تهدید شونده مالی را مطالبه نماید نیز در صورت وجود سایر شرایط می‌تواند جرم تهدید به وقوع بپیوندد. در جرم تهدید تنها این که طرف مقابل از تهدید‌هایی که تهدید کننده انجام می‌دهد، بترسد، برای تحقق پیدا کردن این جرم کافی است.

طبق ماده مزبور، ضرر نفسی، ضرر شرفی، ضرر مالی و فاش کردن اسرار دیگران می‌تواند منجر به تحقق جرم تهدید شود. در هر صورت عنصر قانونی برای تحقق یافتن جرم تهدید کافی نیست و بایستی سیر عناصر جرم نیز وجود داشته باشند.

مشاوره حقوقی تهدید کلامی

عنصر مادی تهدید

عنصر دیگری که در تمامی جرائم وجود دارد، عنصر مادی است. عنصر مادی بیان کننده نوع رفتار مرتکب در انجام یا ترک یک عمل است. در واقع ماهیت ارتکاب جرم همان عنصر مادی یک جرم است.

عنصر مادی جرم تهدید، همان انجام تهدید و منتسب نمودن یک رفتار و عمل تهدید آمیز به دیگران است. برای تحقق عنصر مادی تهدبد بایستی  وقوع تهدید حال به صورت لفطی باشد و یا هر روش دیگری انجام شود.

در واقع اگر مرتکب تنها در ذهن خود دیگری را تهدید به انجام کاری می‌کند، جرم تهدید تحقق پیدا نمی‌کند. تهدید کردن همان بیان انجام رفتاری برخلاف قانون و نامشروع نسبت به فرد یا افراد دیگر است.

برای تحقق جرم تهدید و عنصر مادی آن، بایستی رفتاری که تهدید کننده قصد انجام آن را در آینده دارد، رفتار مجرمانه باشد. تهدید کننده که دیگری را تهدید به انجام کاری می‌کند، باید همان رفتار جرم باشد.

به طور مثال تهدید کردن فردی برای ارتکاب قتل، برای تحقق تهدید کافی است؛ زیرا قتل رفتاری مجرمانه است و تهدبد کننده فرد دیگر را به یک رفتار مجرمانه تهدید می‌کند. هر لفظ و بیانی که جنبه تهدید آمیز داشته باشد، می‌تواند منجر به تحقق جرم تهدید شود. در هر صورت تهدید باید به نحوی باشد که قاضی اثرات مخرب آن را بر روحیه و عواطف دیگری محرز نماید.

موثر بودن و ترساندن طرف مقابل جز شرایط اصلی تحقق جرم تهدید است. گفتنی است که در تحقق عنصر مادی تهدید، می‌تواند عمل تهدید آمیز مستقیما به طرف مقابل، صورت نگیرد بلکه تهدید در برابر شخص سومی صورت گیرد. در واقع حضور قربانی در مکان و فضای تهدید لزومی برای تحقق این جرم نیست.

در واقع تهدبد می‌تواند به صورت واسطه از طرف یک فرد به دیگر منتقل شود و در این صورت تهدید کننده مطمئن است که تهدید انجام شده به شخص سوم به اطلاع تهدبد شونده اصلی نیز می‌رسد.

عنصر روانی تهدید

علاوه بر عنصر مادی و قانونی، برای این که جرمی تحقق پیدا کند و به نحوی تکمیل کننده عنصر جرم یاشد، وجود عنصر روانی یا معنوی جرم لازم و ضروری است.

همانطور که گفته شد، برای تحقق جرم تهدید باید طرف مقابل از رفتارهای تهدید آمبز تهدید کننده، بترسد. همچنین موضوعی که تهدید برای آن انجام می‌شود، بایستی عنوان مجرمانه نیز داشته باشد.

عصر روانی در واقع به معنی قصد و نیت واقعی مرتکب است و برای این که جرمی صورت گیرد، بایستی مرتکب سوء نیست برای انجام جرم را داشته باشد. حال عنصر معنوی جرم تهدید نیز در مورد قصد مرتکب برای انجام تهدید است. برای تحقق عنصر روانی تهدید، بایستی مرتکب برای عمل تهدید آمیز، سوء نیت نیز داشته باشد.

اگر ثابت شود که تهدید کننده، قصد و نیتی برای آن که به دیگری توهین کند و آبرو و شخصبت او را نیز خدشه دار نماید را نداشته باشد، در این صورت عنصر روانی جرم تحقق نیافته و به تبع آن نیز جرمی صورت نگرفته است. داشتن قصد و انگیزه برای آن که دیگری مورد تهدید واقع شود، برای وقوع جرم تهدبد، ضروری است.

گاهی پیش می‌آید که تهدید کننده در شرایط طبیعی خود قرار نداشته و به دلیل قرار داشتن در شرایط مستی و غیره، دیگری را توهین می‌کند، در صورتی که قصد و نیت خاصی برای توهین به فرد دیگر نداشته باشد، عملا جرم تهدید صورت نگرفته است.

مشاوره حقوقی تهدید به قتل

مشاوره حقوقی مجازات جرم تهدید

یکی از موضوعاتی که عموما در مشاوره حقوقی تهدید، مطرح می‌شود، این است که در قانون چه مجازاتی برای جرم تهدید در نظر گرفته شده است. در ماده 669 قانون مجازات اسلامی، به میزان مجازات جرم تهدید پرداخته شده است.

طبق این ماده، تهدید کننده به مجازات شلاق از 1 تا 74 ضربه یا حبس تعزیری از 2 ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.

فردی که مرتکب جرم تهدید می‌شود، مجازات شلاق یا حبس تعزیری برای آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین دادگاه مکلف است که یکی از دو مجازات ذکر شده در قانون را برای مرتکبین جرم تهدید در نظر بگیرد.

گفتنی است که برای جرم تهدید در صورتی که همراه با اجبار باشد، در قانون مجازات دیگری نیز تعیین شده است. مجازات تهدید یا اجبار در ماده 668 قانون مجازات اسلامی، اشاره شده است.

بر اساس ماده مزبور، هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید، و با سندی و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مجازات تهدیدی که همراه با اکراه و اجبار باشد، شامل حبس تعزیری و شلاق است. بر خلاف تهدید ساده که بدون اجبار و زور صورت گیرد، در تهدید با اکراه قانونگذار هر دو مجازات شلاق و حبس تعزیری را نیز در نظر گرفته است.

مشاوره حقوقی برای تنظیم شکواییه تهدید

تهدید رفتاری مجرمانه است و برای طرح این دعوا در دادگاه، لازم است تا در این زمینه شکواییه نیز تنظیم شود. نحوه نگارش شکواییه بایستی مطابق با نکات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

با توجه به این که نگارش شکواییه، شیوه و مقررات خاص خود را دارد، باید در این زمینه با وکلا متخصص مشورت بگیرید تا در زمان نگارش آن با مشکل مواجه نشوید.

به همین منظور برای نگارش شکواییه جرم تهدید، می‌توانید از خدمات سامانه مشاوره حقوقی 24 استفاده کنید. امکان ارائه مشاوره حقوقی تنظیم شکواییه و همچنین انجام صفر تا صد فرآیند نگارش متن کلی شکایت نامه، توسط کارشناسان حقوقی ما وجود دارد.

مشاوره حقوقی تهدید در فضای مجازی

ارائه بهترین مشاوره حقوقی تهدید

مشاوره حقوقی پیرامون جرم تهدید به صورت وکیل تلفنی، آنلاین و حضوری ارائه می‌شود. تمامی خدمات مشاوره که در این زمینه ارائه می‌شود، از طرف وکلای متخصص در دعاوی کیفری صورت می‌گیرد.

بنابراین برای دریافت بهترین مشاوره حقوقی برای دعاوی تهدید، به شما توصیه می‌شود که از خدمات سامانه مشاوره حقوقی 24 استفاده کنید.

هرگونه سوال حقوقی که در مورد جرم تهدید داشته باشید، می‌توانید از طریق سامانه با دریافت مشاوره با وکیل آنلاین یا حضوری، پاسخ آن را دریافت کنید. بنابراین برای بهره‌مندی از خدمات مشاوره حقوقی تهدید، با کارشناسان حقوقی ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا